Beyin Fikir Fakültesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

 

 

Beyin fä½®asà«¥limesi herşeyden önce birçok kelime gibi türkçemize yanlࢩr 멬de girmi⩲ tanì¡­adp>

asণcedil;eviri anlamı fä½®as௬duysada zaman içerisinde Beyin fä½®as௬arak bir 멬de ister istemez bu 멬de benimsenilmié²®

Beyin fä½®as๡rat�üåµ­l;nceyi destekleyen, takণcedil;alᮬar�otive ederek ká ³ürede çok fazla fikrin üretilmesine, böylece süreçlerin neden ba⽳௬du审 dair çá²½mlar yapᢩlmesine olanak sa졹an bir sürekli kalite gelié²­e arac�[1] Bu kavram bir reklamcﬡn Alex Osborn tarafä¡® geli鲩lmié²®

Tan꼯p>

Beyin fä½®asà´¥k baî¡ veya bir grupla yapᢩlir; Beyin fä½®asã½²asä¡ fikirlerin akla gelir gelmez, açá ¦ccedil;�鳴enir. Fikirler baá ¹argá®­az ve ele鲩lmez, hiçbir fikir saçma olarak de岬endirilmez, böylece kiî©® tüm fikirlerini çekinmeden, aklá §eldié §ibi sunmasã¡°lanmaya çal�r. Yargá­¡ yap��çin fikirlerin birbirini besleyeceé ¶e evrileceé ¶arsay�

Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek, hayal yoluyla düåµ­l;nce ve fikir üretmek için kullaná® üretimci bir tekniktir.

Kullanlanlarï°¾

Yeni ürün geli鲩lmesi: Yeni ürünlerin yarat�楹a varolanlar৥li鲩lmesi için.

Reklamc� Ürün kampanyas祬ié²­ek için.

Problem çözmek: Temel nedenler, alternatif çözümler, etki analizi.

Üretim yönetimi: ݾin ve üretim a�ar�geli鲩lmesi.

Proje yönetimi: Mü岩 isteklerinin belirlenmesi, risklerin saptanmasà«¡ynaklarì §örevlerin, yapᢩlir olanlarì ³orumluluklarඥ sorunlarࢥlirlenmesi.

Tak௬uå²­a: Kat�Ჽ düåµ­l;nmeye teé« ederek fikirlerin paylaì­¡s楠tart�as좲 />

 

 

Bir Beyin Fä½®as䯰lant�çin ݺlenecek K᠙öntem

Bir beyin fä½®as䯰lant�n yöntemi konusunda de龩k yollar izlenebilir, aཤa genel hatlar鬥 izlenecek yöntem özetlenmié²®

Orta büyüklükte bir toplant嵐sâµ amaç için kullanᢩlir. Odada herkesin oturmasá ¹etecek kadar sandalye bulunmal� Odada dikkati da�cak, telefon, saat gibi 鬥r olmamal� cep telefonlarඥ alarmlar�kapat�祲eklidir. Odada tahta, projektör cihazà´¥pegöz gibi görsel desteklerin bulunmas祲eklidir. çay, kahve ve yiyecek toplantã½²asä¡ tüketilebilir.

Konuyla ilgili ki쥲 toplantá «at�馣cedil;in davet edilir, bu ki쥲in konunun uzmanשּׂalar祲ekli de鬤ir. Toplantá® önce ki쥲 toplant믮usu hakkä¡ bilgilendirilmelidir.

Tart�cak konu ba�, genellikle soru olacak 멬de herkesin görebileceé ¾ekilde, bir panoya (veya benzeri) yazğ«‚®

Herkesin fikrini bir ka� veya post-it kâ�ará ¹azmasã¡°lanඥya bir kiࢦuuml;tün fikirleri tahtaya yazar. Bu yazᮬarà´¯plantá «atᮬar০ouml;rebileceé ¢ir 멬de düzenlenmesi yap�

Bir kià´¯planté½ yönlendirmek için seçilir, bu kiਥrkesin fikrini belirtmesini, saçma veya komik gözükse de tüm fikirlerin açá ¦ccedil;��aì¡­al� Toplant馯uml;nlendiricisi, toplant�oda� kaybetmemesi için u⡾ vermelidir.

Belli bir süre sonunda fikir üretme sürecine son verilir.

Fikirler, konulará ¶e ana sorun ile ili鬥rine göre s�and�al� Bu iå­© toplant馯uml;nlendiricisi yapar. Fikirlerin tart�asâµ a�a yap� ek fikirler üretilmesi mümkündür.

Ana konu ve ilgili sorunlar鬥 ilgili fikirler a�ﬡrak tart�r.

Liste tekrar gözden geçirilmeli ve herkesin listeyi anlamasã¡°lanmal� Bu sᤡ yinelenen veya saçma fikirler listeden çá²½lmal�

 

Diyor güzel bir kaynak.ݾte Fİ‹İ’GYM bunun için var sizinde bir fikriniz var ama onu hayata geçiremiyorsan८ azä¡® Fİ‹İ’GYM de bunu bizimle paylaî ¢urada Fİ‹İ’GYM de yay졹alee daha ne bekliyorsunuz haydi payla�

ݎOVASYON (YENİŒEޝM) NEDİ’?

Yenile�üreci

Yenile�inovasyon); yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) deå² yaratan ç佬ara dönüæµµml;rme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluâ® Yenile�ürecini baá´­as⡫�an önem arz eden ilk basamak; yeni ve yarat�ikirlerin ortaya ç𬲮 Emek ve yat�gerektiren ikinci basamak ise ortaya çá²´á® yeni ve yarat�ikirlerin ticarile鲩lmesi, baá ¢ir deyiå «atma deå²  yaratan ürün, metod veya hizmetlere dönüæµµml;rülmesidir.

Yenile�ürleri

  • Süreç yenile�em>, yeni veya önemli ölçüde geli鲩lmi鹩le鲩lmiæµµml;retim ya da da�m yöntemininin uygulanmas� Bu, tekniklerde, ekipmanda ve/veya yaz�a önemli de龩klikleri içerir.”
  • Pazarlama yenile�em>, ürün tasar�a veya paketinde, ürün yerleé²­ede, ürün promosyonunda ya da fiyatland�䡠önemli de龩klikler içeren yeni bir pazarlama yönteminin uygulanmas�”
  • Organizasyonel yenile�em>, firman੾ uygulamalar䡬 i岩 organizasyonunda veya d੬i鬥rinde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmas�”

Yenile� Bulu�鳩

Yenile�ke天lmemiﬡn飡t etmeyi de鬻 de岠yaratma yollar�e崭eyi hedefler.

Yenile� ülkeler ve toplumlar için önemi

Bir ülkede refah ve ya�tandardಥkabet gücü artarsa yükselir; rekabet gücü içinse üretkenlié ¡rt� gerekir. Üretkenlié ¡rtá® en önemli araç inovasyondur. Bu nedenle inovasyon, ülkeler için ekonomik büyümenin, artan istihdamඥ ya�alitesinin anahtar� Ancak bu sayede, ülkenin ve toplumun kaynaklar�ürün ve hizmete dönüæµµml;rülmesi ve bu ürün ve hizmetlerden ekonomik ve toplumsal deå² yarat�࠭ümkün olur.

Yenile�iyaseti

Yenile�, ülkelerin ve toplumlarà«¡lk�䡬 gönenç düzeyinin ve ya�iteli鮩n yükselmesinde oynad�olden dolay䥶let politikalar�merkezinde yer almaktadelié¾ ülkelerin tamam楠 geliå«´e olan ülkelerin önemli bir k� yenile�önemli bir politika alanﬡrak görmekte ve diå² tüm politika araçlar� kapsayacak biçimde tasarlamaktadî ¦Uuml;lkedeki iå´­elerin rekabet gücünün yenile�baì½ olarak artmas॰itim sisteminin yenile� için gereken insan kayna� yetié²¥cek 멬de yapá®­as๥nile� için gerekli ortamඥ te髬erin oluå²µlmas饮ile� politikas�temelini oluå²µr. Bu politikalar, hem ulusal hem de bölgesel düzeyde tasarlanඥ uygulan졲.

Yenile�istemi

Yenile�bir ülke için sürdürülebilir büyüme, toplumsal gönenç ve artan iﬡnaklarᮬamá §eldi鮤en, yenile�çin gereken ortamà  oluå²µlmas䥶letler için birinci öncelik olarak kabul edilir. Bu da baâ½¹la çalá® bir sistemin kurulmas�e etkin politikalarà  tasarlan൹gulanmas�erektirir. Yenile� sistem yakla� hem bilginin üretilmesi hem de yayᲡk uygulanmas㦵uml;reçlerini kapsad�an politikan௤a�kurumlar arasä¡«i etkile�dayanî   ‘Ulusal yenile�inovasyon) sistemi’ bu kurumlar bütününü ve aralarä¡«i bilgi, finansman ve regülasyon ak� tan졹an dinamik bir sistemi ifade eder.

Yenile�öneti�/span>

Firmalar๥nile�eteneklerini ve baâ½­lar�elirleyen politikalarॴkinli鬠bu politikalar๦ouml;neti�le doⵤan ili鬩dir. Yöneti�diå² tüm politika alanlarä¡ olduå §ibi, yenile�olitikasä¡ da, tasarlama ve uygulamada 榡flඥ aç콰੬gili tüm aktörlerin kat�ar�e sorumluluk üstlenmelerini ifade eder.

 

 

 

 


AltЯrsche
-------------------------------


Ahࠁraba
-------------------------------


Dünyan८ büyük i�ineleri
-------------------------------

Rus inᴠekipmanlar쯡>
-----------------------------------


Evde karã¡ beslenir mi?

Vݤeolar için t졹.

  • Hay༯label>
  • Should be Empty: