Beyin f佮as膩kir F佮as쯨2>

Vikipedi, özgür ansiklopedi

 

 

Beyin f佮as૥limesi her餥n önce birçok kelime gibi türkçemize yanlࢩr 멬de girmi⩲ tan졭adp>

asণcedil;eviri anlam橫ir f佮as௬duysada zaman içerisinde Beyin f佮as௬arak bir 멬de ister istemez bu 멬de benimsenilmi鲮

Beyin f佮as๡rat�ü嵭l;nceyi destekleyen, takণcedil;alᮬar�otive ederek kᠳürede çok fazla fikrin üretilmesine, böylece süreçlerin neden ba⽳௬du审 dair çᲽmlar yapᢩlmesine olanak sa졹an bir sürekli kalite geli鲭e arac�[1] Bu kavram bir reklamcﬡn Alex Osborn taraf䡮 geli鲩lmi鲮

Tan꼯p>

Beyin f佮asഥk baveya bir grupla yapᢩlir; Beyin f佮as㽲as䡠fikirlerin akla gelir gelmez, açᠦccedil;�鳴enir. Fikirler baᠹargᮭaz ve ele鲩lmez, hiçbir fikir saçma olarak de岬endirilmez, böylece ki tüm fikirlerini çekinmeden, aklᠧeldi頧ibi sunmas㡰lanmaya çal�r. Yarg᭡ yap��çin fikirlerin birbirini besleyece頶e evrilece頶arsay�

Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek, hayal yoluyla dü嵭l;nce ve fikir üretmek için kullanᮠüretimci bir tekniktir.

Kullanlanlarﰾ

Yeni ürün geli鲩lmesi: Yeni ürünlerin yarat�楹a varolanlar৥li鲩lmesi için.

Reklamc� Ürün kampanyas祬i鲭ek için.

Problem çözmek: Temel nedenler, alternatif çözümler, etki analizi.

Üretim yönetimi: ݾin ve üretim a�ar�geli鲩lmesi.

Proje yönetimi: Mü岩 isteklerinin belirlenmesi, risklerin saptanmasૡynaklar젧örevlerin, yapᢩlir olanlar젳orumluluklarඥ sorunlarࢥlirlenmesi.

Tak௬u岭a: Kat�Ჽ dü嵭l;nmeye te髠ederek fikirlerin payla쭡s楠tart�as좲 />

 

 

Bir Beyin F佮as䯰lant�çin ݺlenecek K᠙öntem

Bir beyin f佮as䯰lant�n yöntemi konusunda de龩k yollar izlenebilir, aཤa genel hatlar鬥 izlenecek yöntem özetlenmi鲮

Orta büyüklükte bir toplant嵐sⵠamaç için kullanᢩlir. Odada herkesin oturmasᠹetecek kadar sandalye bulunmal� Odada dikkati da�cak, telefon, saat gibi 鬥r olmamal� cep telefonlarඥ alarmlar�kapat�祲eklidir. Odada tahta, projektör cihazഥpegöz gibi görsel desteklerin bulunmas祲eklidir. Çay, kahve ve yiyecek toplant㽲as䡠tüketilebilir.

Konuyla ilgili ki쥲 toplantᠫat�馣cedil;in davet edilir, bu ki쥲in konunun uzmanשּׂalar祲ekli de鬤ir. Toplantᮠönce ki쥲 toplant믮usu hakk䡠bilgilendirilmelidir.

Tart�cak konu ba�, genellikle soru olacak 멬de herkesin görebilece頾ekilde, bir panoya (veya benzeri) yaz𫂮

Herkesin fikrini bir ka� veya post-it kâ�arᠹazmas㡰lanඥya bir kiࢦuuml;tün fikirleri tahtaya yazar. Bu yazᮬarയplantᠫatᮬar০ouml;rebilece頢ir 멬de düzenlenmesi yap�

Bir kiയplant齠yönlendirmek için seçilir, bu kiਥrkesin fikrini belirtmesini, saçma veya komik gözükse de tüm fikirlerin açᠦccedil;��a졭al� Toplant馯uml;nlendiricisi, toplant�oda� kaybetmemesi için u⡾ vermelidir.

Belli bir süre sonunda fikir üretme sürecine son verilir.

Fikirler, konularᠶe ana sorun ile ili鬥rine göre s�and�al� Bu i孩 toplant馯uml;nlendiricisi yapar. Fikirlerin tart�asⵠa�a yap� ek fikirler üretilmesi mümkündür.

Ana konu ve ilgili sorunlar鬥 ilgili fikirler a�ﬡrak tart�r.

Liste tekrar gözden geçirilmeli ve herkesin listeyi anlamas㡰lanmal� Bu sᤡ yinelenen veya saçma fikirler listeden çᲽlmal�

 

Diyor güzel bir kaynak.ݾte F݋ݒGYM bunun için var sizinde bir fikriniz var ama onu hayata geçiremiyorsan८ az䡮 F݋ݒGYM de bunu bizimle paylaurada F݋ݒGYM de yay졹alee daha ne bekliyorsunuz haydi payla�

ݎOVASYON (YEN݌EޝM) NEDݒ?

Yenile�üreci

Yenile�inovasyon); yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) de岠yaratan ç佬ara dönü浵ml;rme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan olu⮠Yenile�ürecini baᴭas⡫�an önem arz eden ilk basamak; yeni ve yarat�ikirlerin ortaya ç𬲮 Emek ve yat�gerektiren ikinci basamak ise ortaya çᲴᮠyeni ve yarat�ikirlerin ticarile鲩lmesi, baᠢir deyi堫atma de岠 yaratan ürün, metod veya hizmetlere dönü浵ml;rülmesidir.

Yenile�ürleri

  • Süreç yenile�em>, yeni veya önemli ölçüde geli鲩lmi鹩le鲩lmi浵ml;retim ya da da�m yöntemininin uygulanmas� Bu, tekniklerde, ekipmanda ve/veya yaz�a önemli de龩klikleri içerir.”
  • Pazarlama yenile�em>, ürün tasar�a veya paketinde, ürün yerle鲭ede, ürün promosyonunda ya da fiyatland�䡠önemli de龩klikler içeren yeni bir pazarlama yönteminin uygulanmas�”
  • Organizasyonel yenile�em>, firman੾ uygulamalar䡬 i岩 organizasyonunda veya d੬i鬥rinde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmas�”

Yenile� Bulu�鳩

Yenile�ke天lmemiﬡn飡t etmeyi de鬻 de岠yaratma yollar�e崭eyi hedefler.

Yenile� ülkeler ve toplumlar için önemi

Bir ülkede refah ve ya�tandardಥkabet gücü artarsa yükselir; rekabet gücü içinse üretkenli頡rt� gerekir. Üretkenli頡rtᮠen önemli araç inovasyondur. Bu nedenle inovasyon, ülkeler için ekonomik büyümenin, artan istihdamඥ ya�alitesinin anahtar� Ancak bu sayede, ülkenin ve toplumun kaynaklar�ürün ve hizmete dönü浵ml;rülmesi ve bu ürün ve hizmetlerden ekonomik ve toplumsal de岠yarat�࠭ümkün olur.

Yenile�iyaseti

Yenile�, ülkelerin ve toplumlarૡlk�䡬 gönenç düzeyinin ve ya�iteli鮩n yükselmesinde oynad�olden dolay䥶let politikalar�merkezinde yer almaktadeli龠ülkelerin tamam楠 geli嫴e olan ülkelerin önemli bir k� yenile�önemli bir politika alanﬡrak görmekte ve di岠tüm politika araçlar� kapsayacak biçimde tasarlamaktadUuml;lkedeki i崭elerin rekabet gücünün yenile�ba콠olarak artmas॰itim sisteminin yenile� için gereken insan kayna� yeti鲥cek 멬de yapᮭas๥nile� için gerekli ortamඥ te髬erin olu岵lmas饮ile� politikas�temelini olu岵r. Bu politikalar, hem ulusal hem de bölgesel düzeyde tasarlanඥ uygulan졲.

Yenile�istemi

Yenile�bir ülke için sürdürülebilir büyüme, toplumsal gönenç ve artan iﬡnaklarᮬamᠧeldi鮤en, yenile�çin gereken ortamࠠolu岵lmas䥶letler için birinci öncelik olarak kabul edilir. Bu da ba⽹la çalᮠbir sistemin kurulmas�e etkin politikalarࠠtasarlan൹gulanmas�erektirir. Yenile� sistem yakla� hem bilginin üretilmesi hem de yayᲡk uygulanmas㦵uml;reçlerini kapsad�an politikan௤a�kurumlar aras䡫i etkile�dayan ‘Ulusal yenile�inovasyon) sistemi’ bu kurumlar bütününü ve aralar䡫i bilgi, finansman ve regülasyon ak� tan졹an dinamik bir sistemi ifade eder.

Yenile�öneti�/span>

Firmalar๥nile�eteneklerini ve ba⽭lar�elirleyen politikalarॴkinli鬠bu politikalar๦ouml;neti�le doⵤan ili鬩dir. Yöneti�di岠tüm politika alanlar䡠oldu堧ibi, yenile�olitikas䡠da, tasarlama ve uygulamada 榡flඥ aç콰੬gili tüm aktörlerin kat�ar�e sorumluluk üstlenmelerini ifade eder.

 

 

 

 


AltЯrsche
-------------------------------


Ahࠁraba
-------------------------------


Dünyan८ büyük i�ineleri
-------------------------------

Rus inᴠekipmanlar쯡>
-----------------------------------


Evde kar㡠beslenir mi?

Vݤeolar için t졹.

  • Hay༯label>
  • Should be Empty: